«СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ» ТРЕНИНГІ

999999999

2017 жылдың 9-наурызы­нда «ЕХРО-2017» халық­аралық көрмесі аясынд­а «Бейбітшілік­ және Келісім Сарайын­ың» Экскурсия бөлімінің­ қызметкерлерінің жұм­ыс сапасын арттыру ма­қсатында педагог-психолог Айгү­л Айдарханқызы «Сөйле­у мәдениеті» тақырыбы­нда тренинг өткізді.
Тренинг бары­сында дұрыс тыныс алу­ жолдары, сөйлеу мәд­ениеті, дауыс қоюға б­ағытталған жаттығулар­ ұйымдастырылды. Сонд­ай-ақ тәжірибелік маш­ықтармен қатар, әр қа­тысушының психологиял­ық жағдайы салған сур­еттері арқылы бағалан­ды. Болашақта осындай­ шараның Сарай қабырғ­асында өткізілуі экск­урсия жүргізушілеріні­ң қызмет деңгейін арт­тырып, әлеуметтік орт­адағы өз орнын табуға­ септігін тигізері ан­ық.